انرژی درمانی چیست؟

در این مقاله علاوهبر معرفی این روشها، فواید ماساژ درمانی طب سنتی چینی را به طور مفصلتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. ۱۶ آبان ۱۳۸۵ رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بدنبال شکایت مجدد چند شاکی که پیشتر از دستگاه قضایی نتیجه نگرفته بودند، از دستگیری علیاکبری به جرم دریافت پول با ادعای انرژیدرمانی تحت عنوان جعلی «دکتر» خبر داد. طحال به مبارزه با عفونت كمك ميكند. اگر جریان و انتشار آن متعادل باشد سلامتی درپی دارد، اما با بههمخوردن موازنه انرژی حیاتی، کاستی و بیماری و فتور حاصلمیگردد. یکی از خصوصیات انرژی درمانی همین درمان از راه دوره هست. خیر این روش را میتوانید از راه دور با روش Distance healing انجام دهید. اکثر روشهای درمانی طب چینی مبتنی و متمرکز بر انرژی چی است و به این اصل معتقد است که بدن انسان با توانایی خود میتواند درمان شود. دلایل گوناگونی می تواند باعث بر هم خوردن تعادل و توازن چاکراها شود و تاثیرات نامطلوب بر جسم و روح انسان بگذارد. انرژی ظریف پرانا از طریق چرخ های انرژی که همان چاکراها هستند در بدن ما وارد می شوند.

انرژی درمانی یکی از شاخه های علم پزشکی جایگزین است که تا به حال موثر بودن این روش های بهبودی در بیماری ها به طور کامل ثابت نشده است. بندها خط هایی از انرژی اند به سان ریسمانی که وارد چاکرا می شوند و شما را با کس دیگری مرتبط می کنند. برای مثال دراین چرخه میتوان نیروی مردانه، راست، متحرک، سختی، سبکی، گرما، روشنایی، آسمان، ماه، آتش، بالا و پر را به نیروی یانگ نسبتداد و درمقابل نیروی زنانه، چپ، ثابت، نرمی، سنگینی، سرما، تاریکی، زمین، خورشید، آب، پایین و خالی را انرژی یین نامید. استاد آرام کتاب انرژی درمانی مقدماتی را در سال 1379 به چاپ رساندند. این انرژی درتمام موجودات جاندار جاری است. این انرژیهای ناشناخته هیچ تعریف روشن سنجش پذیری یا ابطال پذیری ندارند. مدتی بعد از اینکه در کلاس شرکت کردم پشیمان شدم و میخواستم آنجا را ترک کنم چون هیچ تغییری در خودم احساس نکرده بودم اما مدیر من را پشیمان کرد و گفت نباید این کار را بکنی؛ تو راه زیادی رفتهای و خیلی به نتیجه نزدیک هستی. طبسوزنی چین، با استفادهاز سوزن در مسیرهای انرژی، دوباره جریان طبیعی انرژی را برقرارمیکند و سلامتی را به فرد بیمار بازمیگرداند. انرژی درمانی که در زبان لاتین با عبارتهای Energy medicine و Energy Healing شناخته میشود، در گذشته اسامی متفاوت و غیر خوشایندی داشت.در واقع بهبود یافتن از طریق انرژی در سالهای نه چندان دور به نامهایی از قبیل طب نامرسوم و طب حاشیه معروف بود.

لطفاً هرگونه عوارض پرتو درمانی معده خود را به پزشک خود اطلاع دهید ، زیرا غالباً روش هایی برای تسکین آنها وجود دارد. در طی روند درمان ، با بهبود حال عمومی و بیماری های فرد ، نیاز او به داروهای شیمیایی کمتر شده و بسته به شرایط و با صلاحدید پزشک تجویز کننده ، داروهای بیمار به مرور کم خواهد شد . نوشیدن آب ولرم باعث نقصان انرژیکی گلو نمیشود بلکهکمک میکند تا مبادله انرژیکی به خوبی انجام پذیرد. حداقل ۲۱ روز به صورت مداوم و پشت سر هم به فایلهایی که خریداری کرده اید گوش کنید ولی اگر در این مدت تغییری را احساس نکردید اصلا نگران نباشید و به خودتان وقت بیشتری بدهید و تا ۹۰ روز به گوش دادن ادامه دهید. علاوه بر این، برای کاهش استرس بسیار مفید است و می تواند برای کمک به کنترل اختلالات اضطرابی استفاده شود. توجه: بحث چاکرادرمانی اغلب نظریه و جای تحقیق بسیار دارد و ما نیز ای نظریات رو شرح میدهیم.

در حالی که هیچ مطالعه علمی در مورد اثربخشی درمان بلورها وجود ندارد، مطالعه ای وجود دارد که نشان می دهد بهبود کریستال ممکن است در بیمارانی که این نوع درمان را دریافت می کنند باعث ایجاد دارونما شود و این تنها از تلقین و باور آنها اتفاق می افتد. هر چند انسان مومن و متعبد نباید این اعمال را با قصد کسب انرژی به جا آورد؛ بلکه باید با نیت انجام اوامر الهی به انجام این دستورات اقدام کند. این روشها بینش و نبوغ چینی را در ایجاد روشهایی مختلف برای درمان و شناخت کامل بدن انسان را نشان میدهند. براساس این تئوری، تمام پدیدههای جهانِهستی از دوبخش متضاد و درعینحال مکمل یکدیگر تشکیل شدهاند. درعینحال چیزی را نه میتوان یین کامل دانست و نه یانگ محض. یینویانگ دوقطب مخالف و متضاد جهان را تشکیلمیدهند، اما درعینحال مکمل یکدیگر نیز هستند. بهعقیده چینیها، جهان بر دو اصل یین(YIN) و یانگ (YANG) استوار است و زندگی انسان نیز نتیجه برخورد و ترکیب و تعادل همین دو نیرو میباشد. بررسی ارتباط یینویانگ نشانمیدهد که نیمیاز جهان را یین و نیم دیگر را یانگ تشکیلمیدهد و انرژی حاصل از تقابل ایندو همان انرژی حیاتی میباشد. منظور از نصفالنهار (Meridien) در طبسنتی و اثر انرژی بیماریزا بر یک نصفالنهار این است که در طبسنتیچین نیمیاز نصفالنهارهای بدن را دارای انرژی یانگ و نیم دیگر را حاوی انرژی یین میدانستند و محور عبور انرژی بدن را نصفالنهار مینامیدند.

دیدگاهتان را بنویسید